Privacyverklaring

Contactgegevens:

 • STARS FROM CARE VZW
 • E-mail : info@starsfromcare.eu
 • ondernemingsnummer BE 0794.775.141

STARS FROM CARE VZW erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonlijke gegevens van de gebruikers van haar diensten. Daarom zal zij de persoonlijke gegevens van de betrokkenen met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Het bevestigt uitdrukkelijk dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de algemene verordening voor gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Welke persoonsgegevens verwerkt Stars From Care?

Onder ‘Persoonsgegevens’ wordt alle informatie verstaan die toelaat een persoon direct of indirect te identificeren of identificeerbaar te maken, aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator; of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.
Stars from care vzw verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: persoonsgegevens waarmee de organisatie je kan identificeren.
  Bv. naam, voornaam, taalvoorkeur, foto’s…
 • Contactgegevens: gegevens waarmee de organisatie je kan contacteren indien nodig, om eventuele vragen te beantwoorden, …
  Bv. telefoonnummer, adres, e-mailadres, …
 • Familiale gegevens: dit zijn gegevens betreffende je gezinssamenstelling.
  Bv. gezinssamenstelling, burgerlijke staat, …
 • Informatie betreffende tewerkstelling:
  Bv. informatie over je loopbaan, referenties, huidige werkgever, pensioen en verzekeringsinformatie, …
 • Gedragsgegevens: deze categorie omvat de gegevens omtrent je gebruik van de website
  bv. taalvoorkeur, cookies, logs van je activiteiten, …
 • Connectie-informatie: dit betreft alle informatie die wij verzamelen als je gebruik maakt van onze digitale diensten zoals de website en applicaties van organisatie  . Hiermee kunnen we de toepassingen beveiligen en je een optimale ondersteuning bieden voor onze digitale diensten.
  Bv. gebruikersnamen, het IP-adres, toestelinformatie, …
 • Financiële gegevens: dit betreft informatie nodig voor de afhandeling van betalende diensten en voor diensten waarbij organisatie   optreedt als betaler.
  bv. rekeningnummers, openstaande saldo’s, …

STARS FROM CARE VZW behandelt de gegevens overeenkomstig de wettelijke richtlijnen:

 • De persoonsgegevens worden enkel verwerkt teneinde de nodige dienstverlening te realiseren en informatie te verstrekken
 • Enkel die persoonsgegevens die relevant zijn voor de beoogde doelstellingen worden verwerkt, en het gebruikt ervan blijft beperkt tot die doeleinden
 • Alle redelijke maatregelen worden genomen om onnauwkeurige, onjuiste of onvolledig gegevens uit te wissen of te verbeteren
 • ..

STARS FROM CARE VZW zal persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij de klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft of STARS FROM CARE VZW wettelijk verplicht is om dit te doen.

De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om e-mails of folders te sturen over diensten van STARS FROM CARE VZW of andere informatie waarvan STARS FROM CARE VZW denkt dat de gebruiker deze wellicht interessant vindt.

STARS FROM CARE VZW erkent dat de bescherming van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming. Wanneer het onmogelijk is om de veiligheid volledig te garanderen, zal STARS FROM CARE VZW passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen.

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn in de algemene verordening inzake gegevensbescherming beschreven rechten uit te oefenen. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

Recht op inzage en verbetering van de verzamelde persoonsgegevens

Mits bewijs van je identiteit heb je altijd de mogelijkheid om de door STARS FROM CARE VZW  verzamelde persoonsgegevens (met inbegrip van verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, geschatte bewaringsperiode) voor inspectie aan te vragen op info@starsfromcare.eu

Onjuiste persoonsgegevens kan je steeds laten aanpassen.

Het recht op beperkte verwerking van de persoonsgegevens

De gegevens die je hebt vermeldt blijven dan wel bestaan maar zullen niet gebruikt worden door STARS FROM CARE VZW.

Recht op het verwijderen van de persoonsgegevens

Je kan STARS FROM CARE VZW vragen om de verzamelde persoonsgegevens definitief te laten verwijderen in hun systemen door een gratis verzoek op info@starsfromcare.eu om de verwijdering van persoonsgegevens.

Wanneer kan je dit recht niet gebruiken?

 • Indien STARS FROM CARE VZW wettelijk verplicht is de persoonsgegevens bij te houden.

Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

Je eigen persoonsgegevens bij STARS FROM CARE VZW kan je opvragen zodat je die gegevens kunt doorgeven naar een andere instelling die jouw persoonsgegevens nodig heeft.

Het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u op enig moment van mening bent dat STARS FROM CARE VZW inbreuk maakt op uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

Drukpersstraat 35,

1000 Brussel,

Tel + 32 (0) 2 274 48 00

e-mail: Commission@privacycommission.be.

Het recht van bezwaar

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt vanwege een algemeen belang, een administratieve/organisatorische reden of vanwege dat een regering het opdraagt aan STARS FROM CARE VZW, dan heb je het recht om op elk moment tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op te komen.
Vanwege specifieke omstandigheden kan je een bezwaar maken tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens. Het vermelden van de specifieke omstandigheden is voordelig voor een goede afhandeling van dit recht.

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar info@starsfromcare.eu.

Voor verdere vragen u ons bereiken via e-mail op info@starsfromcare.eu. Voor alle bijkomende informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens u contact opnemen met de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gebruiksvoorwaarden m.b.t. de website

Deze website is eigendom van STARS FROM CARE VZW.

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden. Deze worden hieronder beschreven.

Doel van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de bestaansreden, de dienstverlening en het beleid van STARS FROM CARE VZW.

Inhoud en beschikbaarheid van de website

STARS FROM CARE VZW levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.

Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zullen STARS FROM CARE VZW  de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan je ons contacteren via e-mail naar info@starsfromcare.eu.

Deze website bevat links naar andere websites van overheden, instanties, organisaties en bedrijven waarover STARS FROM CARE VZW geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. STARS FROM CARE VZW kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Aansprakelijkheid

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen STARS FROM CARE VZW of tegen om het even welke andere persoon die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien of voorziet.

STARS FROM CARE VZW of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade opgelopen door de gebruiker of een derde.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico’s in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen STARS FROM CARE VZW of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid door STARS FROM CARE VZW of enige andere partij die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien of voorziet.

Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die je op of via de website www.starsfromcare.eu vindt, niet vrij van rechten. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

STARS FROM CARE VZW en/of anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website; https://www.starsfromcare.eu

Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.